INFORMACJE PRAWNE

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń – Risk Advisers Sp. z o.o.

(zwany dalej Brokerem)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

  1. FIRMA I SIEDZIBA BROKERA

Risk Advisers Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa, KRS 0000220467 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy NIP: 1080000645, REGON: 015837114

  1. WPIS DO REJESTRU BROKERÓW

Broker prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: Nr wpisu Brokera: 00001223/U, zezwolenie w zakresie ubezpieczeń 1348/04, zezwolenie w zakresie reasekuracji: 39/R/11.

Rejestr Brokerów dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker

  1. CHARAKTER WYNAGRODZENIA

Broker w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Broker ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W zakresie związanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio Brokerowi w następujący sposób:

  • mailowo na adres: riskadvisers@serwer94577.lh.pl
  • pisemnie na adres biura (adres do korespondencji: ul. Łukowa 7/37, 02-767 Warszawa)
  • ustnie lub pisemnie podczas rozmowy z Brokerem
  1. INFORMACJE DODATKOWE

Broker nie posiada akcji/udziałów jakiekolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

 

 

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.                     Administrator Państwa danych osobowych jest

Risk Advisers Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa, KRS 0000220467 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy NIP: 1080000645, REGON: 015837114.

II.                    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem riskadvisers@serwer94577.lh.pl, pod numerem telefonu (22) 8484224 lub pisemnie na adres naszej siedziby – ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa.

III.                    Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV.                  Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.                    Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z umocowanie w pełnomocnictwie brokerskim będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z prowadzeniem Państwa spraw ubezpieczeniowych, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

VI.                  Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód lub oceny ryzyka.

VII.                 Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.       prawo do przenoszenia danych;

f.        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.               Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych.

 

 

 

 

Comments are closed.